Academics

2022 – 2023 Patil Shalv Kshitij

2020-2021 S. Murugan

2019 -2020 Ayaan Churi

2018-19 Mrunmayee Naik 

2017-2018 Kushagra yadav 

2016-17 Aparna Agrawal

2016-17 Rakshit Jain Class

2015-16 Ankieddy Sarvani Sai Prasanna

2014-15 Advait Jadhav

2013-14 Urjita Tendolkar

2012-13 Ajitesh Behal

2018-19 Rakshit Jain

2017-18 Nishat Khan

2016-17 Deepaksingh Parihar

Scroll to Top